Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Fundacja pod nazwą Fundacja Aleksandry Jachtomy (zwana dalej Fundacją), została ustanowiona przez
Aleksandrę Jachtomę, 32112306244, zamieszkałą w Warszawie, 

wraz z

Pawła Bogutę,59062103538, zamieszkałym 05-510 Konstancin Jeziorna

będącymi Fundatorami

 

aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Janusza Rudnickiego w dniu ___ sierpnia 2023 r., Repertotium A numer ___/2023.

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz.U. 1991 nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2.
Nazwa Fundacji brzmi: Fundacja Aleksandry Jachtomy.
Fundacja może posługiwać się pieczęcią oraz logo i logotypem.
Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym do właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, z zachowaniem przepisów obowiązującego prawa.
Fundacja może powoływać i likwidować oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne placówki w kraju i za granicą oraz tworzyć inne podmioty i uczestniczyć w innych podmiotach na terenie kraju oraz poza jego granicami, uczestnicząc we wszystkich dopuszczalnych prawem powiązaniach z innymi podmiotami.

§ 3.
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

 

§ 4.
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

 

§ 5.
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale i inne odznaczenia oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji
§ 6.
Celami Fundacji są:

Ochrona dorobku artystycznego Aleksandry Jachtomy.
Promocja i upowszechnianie wiedzy o sztuce Aleksandry Jachtomy.
Popularyzacja życia i dorobku artystycznego Aleksandra Jachtomy.
Prawna ochrona dobrego imienia Aleksandry Jachtomy.
Zachowanie i kultywowanie pamięci o Aleksandra Jachtomie.
Prowadzenie społecznej kontroli nad dorobkiem artystycznym Aleksandry Jachtomy.
Tworzenie muzeów i miejsc poświęconych życiu i twórczości Aleksandry Jachtomy oraz pomoc przy budowie takich miejsc.
Opieka nad miejscami pamięci po Aleksandrze AJachtomie i jej rodzinie oraz tworzenie nowych miejsc pamięci.
Inicjowanie, realizowanie i wspieranie wszelkich projektów artystycznych z dziedziny malarstwa, rzeźby i ilustracji.
Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie uczestnictwa w kulturze, a także wspieranie różnych, nowatorskich form edukacji i działań naukowych w tym zakresie.
Propagowanie różnorodnych form sztuki oraz działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju sztuk plastycznych

 

§ 7.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
inicjowanie i organizowanie wystaw i innych wydarzeń artystycznych związanych ze sztuką współczesną, w szczególności z twórczością Aleksandry Jachtomy,
inicjowanie i udział w polskich i międzynarodowych projektach artystycznych lub naukowych, związanych ze sztuką współczesną, w szczególności z twórczością Aleksandry Jachtomy,
prowadzenie działalności wydawniczej promującej oraz popularyzującej życie i twórczość Aleksandry Jachtomy,
tworzenie i prowadzenie portalu internetowego zajmującego się promowaniem oraz popularyzacją życia i twórczości Aleksandry Jachtomy;
gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów oraz informacji dotyczących życia i twórczości Aleksandry Jachtomy;
nabywanie oraz udostępnianie prac artystycznych Aleksandry Jachtomy oraz innych artystów;
produkcję i upowszechnianie utworów filmowych, fotograficznych i innych utworów audiowizualnych,
inspirowanie artystów, kuratorów i wszystkich zainteresowanych wokół celów i idei Fundacji oraz współpracę z innymi podmiotami o podobnych celach działania,
organizowanie i współorganizowanie działań edukacyjnych w zakresie sztuk plastycznych, w tym warsztatów, kursów, dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, przyznawanie nagród oraz stypendiów artystom i naukowcom.
katalogowanie, digitalizowanie, opracowywanie i publiczne udostępnianie w oparciu o najwyższe standardy w tej dziedzinie, zbiorów własnych Fundacji oraz zbiorów i archiwów prywatnych osób fizycznych,
współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę z muzeami, galeriami i szkołami artystycznymi, bibliotekami,
inicjowanie, realizowanie i wspieranie wszelkich projektów artystycznych z dziedziny malarstwa, rzeźby i ilustracji,
wspieranie inicjatyw społeczno-kulturalnych oraz organizowanie i wspieranie mecenatu nad kulturą i sztuką.
§ 8
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 

Rozdział III
Majątek Fundacji
§ 9
Majątek Fundacji stanowią fundusz założycielski w kwocie 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia oraz inne dochody i mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.
Na działalność gospodarczą Fundacji przeznaczona jest z funduszu założycielskiego kwota 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
Majątkiem Fundacji zarządza Zarząd.

§ 10.
Fundusz założycielski Fundacji stanowi trwałą podstawę bytu Fundacji i nie może być uszczuplony.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 11.
Dochody Fundacji pochodzą z:

darowizn, spadków, zapisów;
dotacji i subwencji;
dochodów ze zbiórek i imprez publicznych oraz sponsoringu;
dywidend i zysków z akcji i udziałów;
dochodów z majątku Fundacji;
grantów i funduszy celowych;
dochodów z odsetek bankowych;
dochodów z działalności gospodarczej.

§ 12.
Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów, mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli donatorów lub spadkodawców.
W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 13.
Majątek Fundacji i uzyskiwane z niego dochody, a także dochody z działalności gospodarczej Fundacji przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji.
Zabrania się:
udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
przekazywania majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
wykorzystywania majątku na rzecz członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

14.
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej.

Rozdział IV
Organy Fundacji
§ 15.
Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji

 

Zarząd Fundacji

16
Zarząd Fundacji składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu. Fundatorzy mogą być Członkami Zarządu.
Zarząd powoływany jest na czas nieoznaczony.
Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Fundatorów w drodze uchwały podjętej większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Fundatora Pawła Boguty.
Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
pisemnej rezygnacji Członka Zarządu;
odwołania Członka Zarządu przez Fundatorów, o których mowa w ust. 3;
śmierci Członka Zarządu;
utraty przez Członka Zarządu pełnej zdolności do czynności prawnych.
Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego oraz za przestępstwa skarbowe.

17
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, w szczególności:
wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
realizacja zadań statutowych;
sporządzanie planów działania i budżetu Fundacji;
nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji;
sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich zatrudnienia;
ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób zasłużonych dla idei i celów Fundacji;

 

18
W przypadku Zarządu wieloosobowego podejmuje on decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu Zarząd Fundacji. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu powiadamiając wszystkich członków Zarządu Fundacji co najmniej trzy dni przed zaplanowanym spotkaniem.
Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie swojej funkcji w Zarządzie Fundacji.

 

19
W przypadku zarządu jednoosobowego do reprezentowania Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentowania Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie.

 

Rozdział V

Działalność gospodarcza

 

20
Fundacja może prowadzić w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:
pozostałe drukowanie (PKD 18.12. Z);
działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z);
reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z);
sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.6);

sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z);
sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z)
wydawanie książek (PKD 58.11.Z);
wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);
pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11 Z);
działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z).
działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z)
działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z)
działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)
pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z);
działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z);
działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z);
artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z);
działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04. Z);
działalność bibliotek (91.01.A);
działalność muzeów (PKD 91.02.Z);
Jeżeli działalność w danej dziedzinie wymaga uzyskania koncesji lub zezwolenia, jej podjęcie nastąpi po uzyskaniu odpowiednich dokumentów.

 

21
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub przez wyodrębnione organizacyjnie zakłady.
Działalność gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację organizuje i kieruje Zarząd. Wydzielonymi zakładami kierują ich dyrektorzy powoływani przez Zarząd.
Przedmiot działalności zakładów gospodarczych Fundacji oraz zakres uprawnień i obowiązków dyrektorów zakładów określają regulaminy organizacyjne zakładów, nadane przez Zarząd.
Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów.
Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych – na zasadach określonych w stosownych przepisach.

Rozdział VI
Zmiana statutu Fundacji
§ 22
Zmiana Statutu, a w tych ramach i zmiana celu Fundacji, następuje w drodze uchwały Fundatorów, o których mowa w §16 ust. 3 Statutu, większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Fundatora Pawła Boguty.

 

Rozdział VII
Połączenie Fundacji
§ 23
Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji.

Rozdział VIII
Likwidacja Fundacji
§ 24
Fundacja ulega likwidacji z mocy prawa powodu wyczerpania majątku lub realizacji celu, dla którego została założona.
Decyzję o likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy w drodze uchwały, z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu. Decyzja o postawieniu Fundacji w stan likwidacji wymaga jednomyślnej uchwały Fundatorów.
Stawiając Fundację w stan likwidacji, Fundatorzy wyznaczają likwidatora. Fundator może być likwidatorem Fundacji.
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone, mocą uchwały Fundatorów, na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach statutowych.